Betty Pettersson

Betty Pettersson (1838-1885)
Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek

Betty Pettersson

Betty Petterson var den första kvinnan i Sverige som tog mogenhetsexamen (motsvarande studentexamen), började studera vid ett universitet och avlade akademisk examen. Hon föddes och växte upp i Visby på Gotland. Som barn visade hon sig ha läshuvud och fick gå i privatskola. Efter att ha arbetat som guvernant hos adliga familjer tog hon mogenhetsexamen från Nya elementarskolan i Stockholm våren 1871. Hon skrev in sig vid Uppsala universitet 1872. Vid den tidpunkten var det inte tillåtet för kvinnor att studera vid universitetet. Först 1873 tilläts kvinnor studera och avlägga akademisk examen (dock inte i juridik eller teologi).

Petterson ansökte om dispens och hänvisade till att kvinnor sedan 1870 tillåtits att studera medicin. Hon fick rätt och kunde påbörja sina studier. Motståndet var dock från många håll starkt mot att kvinnor släpptes in i universitetsvärlden och i nationslivet var kvinnor fortfarande inte välkomna.

1875 avlade hon sin kandidatexamen med nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur som huvudämnen. Därefter ansökte hon om och blev antagen till ett provår som lärare vid Ladugårdslands lägre elementärläroverk i Stockholm (senare Östra real). Efter provåret anställdes hon som adjunkt och undervisade fram till 1884. Hon blev därmed också den första kvinnan i Sverige som anställdes som läroverkslärare. Efter att ha drabbats av lungtuberkulos avled Petterson 1885. Betty Petterson är begravd på Stockholms norra begravningsplats. Där finns även en minnesvård över hennes liv och gärning.

Läs mer

Om Betty Pettersson och Uppsala universitets första kvinnliga student