Finnbosättningar i Uppsala / Uppsalan suomalaisasutus

Kulturkontoret har på uppdrag av kulturnämnden tagit fram skriften ”Finnbosättningar i Uppsala”, en kulturhistorisk inventering och kartläggning av skogsfinnars bosättningar och kultur i kommunen, från 1500-talet. Här går det att läsa om rökbastur, torkhus, motti och Östforafinnarna. Skriften finns på både finska och svenska och finns att hämta utan kostnad på Kommuninformation i stadshuset.

Sverige och Finland var under 700 år delar av samma land. Minst lika länge har det funnits finsktalande personer i Mälardalen. Under perioden 1580 – 1650 flyttade personer från skogsområden i Finland för att ta upp nybyggen i svenska skogsområden. Tack vare inflyttningen fick dessa platser finska namn och en skogsfinsk kultur.

Sedan 2010 är sverigefinnar enligt lag en nationell minoritet i Sverige, och Sveriges minoritetspolitik vilar på Europarådets arbete med mänskliga rättigheter och minoritetsfrågor. Skriften Finnbosättningar i Uppsala är en del i Uppsala kommuns arbete med att främja den sverigefinska kulturen och det finska språket. Skriften har tagits fram i samråd med den sverigefinska minoritetens samrådsgrupp i Uppsala, och med hjälp av statliga medel. Den finns i en svensk och en finsk version och är skriven av Maud Wedin.

Skriften finns att hämta i Kommuninformation i Stadshuset. Den finns även som PDF nedan.

Suomeksi

Kulttuurilautakunta on tuottanut kirjasen ”Uppsalan suomalaisasutus”. Se on kulttuurihistoriallinen inventointi ja kartoitus metsäsuomalaisasutuksista Uppsalan kunnassa, 1500-luvulta lähtien. Kirjasesta voi lukea savusaunoista, riihistä, mutista ja Östforan suomalaisista. Kirjanen on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi, ja sen voi maksutta hakea kunnan tiedotustoimistosta (kommuninformation) kaupungintalolta.

Ruotsi ja Suomi olivat 700 vuoden ajan yhtä maata. Vähintään yhtä kauan Mälarinlaaksossa on ollut suomenkielistä asutusta. Vuosina 1580 – 1650 Suomen metsäseuduilta muutettiin asuttamaan Ruotsin metsäseutuja. Muuton ansiosta monet paikat saivat suomenkielisiä nimiä ja metsäsuo-malaisen kulttuurin.

Vuodesta 2010 ruotsinsuomalaiset ovat lain mukaan kuuluneet Ruotsin kansallisiin vähemmistöihin. Ruotsin vähemmistöpo-litiikka perustuu Euroopan neuvoston työlle, jolla suojellaan ihmis- ja vähemmistöoikeuksia. Uppsalan suomalaisasutukset on osa Uppsalan kunnan työtä ruotsinsuomalaisen kulttuurin ja suomen kielen edistämiseksi. Kirjanen on tuotettu valtionavulla yhdessä Uppsalan ruotsinsuomalaisen vähemmistön neuvonpitoryhmän kanssa. Se on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi ja sen on kirjoittanut Maud Wedin.

Uppsalan suomalaisasutus

Läs mer/Lue lisää

Finnbosättningar i Uppsala (PDF)

Uppsalan suomalaisasutus (PDF)