Blenda Ljungberg

Blenda Ljungberg (1907-1994)
Foto: Uppsala-Bild (CC BY-NC-ND 3.0)

Blenda Ljungberg

Blenda Ljungberg föddes i Enköping 1907. Hon flyttade till Uppsala för att studera vid universitetet och tog en fil. mag i nordiska språk, litteraturhistoria, historia och romanska språk 1933. Efter examen arbetade hon en period som resesekreterare för Sveriges kristliga gymnasistförening. Därefter började hon arbeta som ämneslärare och läroverksadjunkt på Uppsala Kommunala flickskola Magdeburg och Uppsala Enskilda Läroverk ”Skrapan”.

1943-1970 var Ljungberg ledamot av stadsfullmäktige och 1959 tillträdde hon som första kvinna i Sverige posten som stadsfullmäktiges ordförande. Som ledamot blev hon känd för sina motioner om tillgång till fritt skolmateriel och fri tandvård för barn och ungdomar. Hon var involverad i frågan om bostadsförsörjning för det växande Uppsala och ställde sig kritisk till att den gamla stadskärnan skulle behöva rivas för att bygga bostäder när det fanns gott om mark att bygga på i andra delar av staden.

Hon var första namnet på en motion från högerpartiet som efterfrågade ett kommunalt skönhetsråd som skulle sätta de estetiska och kulturella värdena i centrum när staden växte. Motionen om ett skönhetsråd avslogs, men 1953 lyckades Ljungberg tillsammans med sitt parti få igenom en utredning om innerstadens kulturmiljöer. Utredningen fick namnet Stadsbildens framtid och används än idag i kulturmiljövården i Uppsala. Utredningen bidrog till att en delar av Uppsalas äldre sammanhängande miljöer som Svartbäcksgatans trähusbebyggelse bevarades i samband med de omfattande rivningarna i innerstaden under 1960- och 70-talen.

1962 valdes Ljungberg in i riksdagens första kammare för högerpartiet på ett mandat från Stockholms län. Därefter representerade hon Uppsala län i andra kammaren 1965-1972. I riksdagen intresserade hon sig särskilt för skol- och kulturfrågor och lade motioner om konstnärsstöd och författarersättningar. 1958-65 var hon andra vice ordförande i högerns kvinnoförbund och satt också i partiets styrelse.

Utöver sin politiska gärning gjorde sig Blenda Ljungberg känd för sitt arbete med den moderna bibelöversättningen som inleddes under 1970-talet. Hon satt i Bibelkommissionens styrelse 1971-81 och var ordförande för arbetet med översättningen av Gamla testamentet. Under en period var hon även kommissionens ordförande.